طراحی یادمان شمس تبریزی با رویکرد جذب گردشگری فرهنگی مطالعه ی موردی : ضلع شمالی باغ گلستان شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه شهرسازی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران*

2 دانشجوی دکترای شهرسازی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران**

چکیده

با توجه به این نکته که در دنیای امروز مسافرت های بین المللی نسبت به سه دهه گذشته بسیار رشد داشته، و از سوی دیگر اهداف این سفرها، تنوع فراوانی یافته است. توسعه گردشگری فرهنگی برای ساکنان محلی از جنبه های مختلفی دارای اهمیت می باشد . یادمان شمس در واقع بازگشت به  هویت تاریخی فرهنگی تبریز قدیم است و حضور شمس در قالب یادمان مارا به ریشه ها باز می گرداند در مقاله ی حاضر از لحاظ روش توصیفی تحلیلی بوده و از نوع هدف کاربردی می باشد که داده های مورد نظر  مورد نظر براساس مطالعات کتابخانه ای اسنادی در حوزه ی داخلی و خارجی و  مطالعات میدانی و پیمایشی در ارتباط باموضوع تحقیق (محدوده ی باغ گلستان تبریز)  گرد آوری شده است نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدات ، با استفاده از تکنیک سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و گزینه های طرح پیشنهادی براساس در نرم افزار جی آی اس نشان داده شده است و با هدف معرفی هرچه بیشتر تبریز به عنوان زادگاه شمس  و رویکرد گردشگری فرهنگی  در محل باغ گلستان تبریز اجرا شده است باتوجه به سیاست های بدست آمده از اهداف مذکور  هم چون ایجادآبروهابرایدفعمناسبآبهایسطحیبهخصوصدرمعابرباشیبنامناسب ، ایجادهماهنگیبینساختوسازهایجدیدوقدیم ، اعطایوامنوسازیوبهسازیمسکن ، درنظرگرفتنمسیرعبورمحدودبرایسوارهجهتکنترلرفتارآن ، تبدیلفضاهایمخروبهبهفضاهایایستاوپویاواستفادهازمصالحبومی در طراحی یادمان شمس تبریزی پیشنهاد شده است .

کلیدواژه‌ها