تحلیل فضایی الگوی رشد شهری(مطالعه موردی:شهرکلاردشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و شناخت میزان گسترش کالبدی- فیزیکی شهر کلاردشت، بررسی الگوی گسترش شهر در بازه‌ی زمانی 1342 تا 1392 و تعیین جهات گسترش شهر از طریق شناسایی ماهیت اراضی تغییر یافته به کاربری‌های شهری می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه‌ای و روش بررسی میدانی استفاده شده است. جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی در طول 35 سال از تصاویر ماهواره‌ای لندست، عکس‌های هوایی و نقشه‌های تهیه شده از سازمان نقشه برداری در 3 مقطع زمانی سال‌های 1349، 1367 و 1392 استفاده شده است. و برای بررسی میزان گسترش شهر از آنتروپی شانون و مدل هلدرن استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق طی 20 سال اخیر، رشد شهر در قالبی پراکنده بوده که با توجه به ارزش‌های محیطی شهر، ادامه این روند تهدیدی جدی در جهت این ارزش‌هاست. 

کلیدواژه‌ها