تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم شهری با استفاده از تحلیل روابط خاکستری (GRA) و GIS(مورد مطالعه: مناطق هفتگانه اهواز و شهر کارون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

فضای جغرافیایی، محیط زندگی انسان و فعالیت­های او به شمار می­ رود و جرایم به عنوان عامل مخرب اجتماعی از سوی انسان در این فضا صورت می­گیرند. لزوم برقراری نظم و امنیت سبب شده است تا در تمامی جوامع، همواره رویارویی با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته و حائز اهمیت باشد. هدف از پژوهش حاضر واکاوی توزیع فضایی جرایم شهری در مناطق هفتگانه اهواز و شهر کارون می باشد. در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی بوده جهت سنجش وضعیت مناطق هفتگانه اهواز و شهرکارون به لحاظ برخورداری از جرایم شهری، از 5 شاخص (سرقت، قتل، منافی، نزاع و جعل) استفاده گردیده و اطلاعات جمع ­آوری شده با استفاده از مدل تحلیل روابط خاکستری (GRA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­ دهد منطقه 4 با ارزش  (934/0) و منطقه 1 با ارزش (785/0) بیشترین جرایم را دارند و منطقه 5  با ارزش (287/0) از جرایم کمتری برخوردار است و همچنین در محیط ARC/GISبا استفاده از مدل Kriging از توابع روش درون­یابی زمین ­آماری به پهنه ­بندی جرایم (قتل، نزاع، سرقت، جعل، منافی) در مناطق هفتگانه اهواز و شهر کارون پرداخته و سپس نسبت به همپوشانی لایه ­ها از طریق منطق FuzzyOverlay اقدام شد و در نتیجه پهنه ­بندی جرم نشان می­دهد منطقه دو و بالأخص منطقه چهار به لحاظ برخورداری از جرایم شهری از سطح خیلی زیاد و مناطق پنج و هشت از سطح خیلی کم برخوردار می­باشند.

کلیدواژه‌ها