تبیین نقش توزیع خدمات شهری در توسعه اقتصاد شهری (مطالعه موردی شهر بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه در جهان «خدمات» از «تولید»سبقت گرفته است و کیفیت در «خدمات»برگزاری مسابقه‌ای بدون خط پایان می باشد و در جهان کنونی بطور آشکار«اقتصادها» بیشتر به سمت خدماتی‌‌شدن پیش می‌روند بطوریکه کشورهایی که به خاطر بافت و زیرساخت‌های طبیعی،مذهبی،فرهنگی،تاریخی و... خود دارای امتیازاتی در این زمینه هستند از دیگرکشورها پیشی گرفته‌اند و بعبارت دیگر«خدمات» به گونه‌ای است که به‌ خاطر انعطاف‌پذیری و فضای خلاقانه خود هیچ‌گونه محدودیتی را برنمی‌تابد.متناسب با رشد و توسعه شهرها،خدمات نیز به مرور رشد و تکامل یافته است بطوریکه امروز شهروندان شاهد ظهور سبک‌ها و خدمات نوین و خلاقانه فراوانی در حوزه توزیع خدمات شهری می باشند.میزانوچگونگیتوزیعخدماتشهریمی تواندنقشمؤثریدر توسعه ی اقتصادی مناطقشهریداشتهباشدویکیازمعیارهایتوسعه یپایدارشهریتوجهبهتوزیعخدمات شهری است که در این راستا توسعه خدماتشهریبایدبهگونهایباشدکهسبب توسعه اجتماعی و اقتصادی در میان شهرها شود .دراینپژوهشبهصورتموردیشهر بروجردبا تبیین نقش توزیع خدماتشهریبا رویکرد اقتصادی مورد بررسیقرار می گیرد و برای تدوین و تنظیم آن از روش شناختی تحلیلی و توصیفی و نیز برای حصول نتایج و تجزیه وتحلیل مباحث و مطالب مقاله از منابع معتبر کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است و در  نهایت اهدافنگارنده در نگارش اینمقالهتبیین نقش توزیع خدماتشهریدر توسعه اقتصاد شهری و همچنین مطالعه ی شناختاثراتتوزیعخدمات شهری و کارکردهای آن توأم با  بازدهی اقتصادی میباشد.

کلیدواژه‌ها