بررسی الگو شورا- شهردار و چالش ها و مشکلات آن در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه باختر ایلام، ایران.

چکیده

انتخاب نوع مدل مدیریت شهری منعکس کننده نگرش حاکم بر تنظیم روابط شورا و شهرداری است. از بررسی مدل های مدیریت شهری در کشورهای اروپایی و آمریکایی و مطالعه متون قانونی مربوط به مدیریت شهری در ایران چنین استنباط می شود که نوع مدل مدیریت شهری در ایران مدل شورا-مدیر شهر است. شهر ایلام نیز به عنوان یکی از شهرهای کشور از این الگو تبعیت می کند.یکی از ویژگی های نظام مدیریت شهری در ایلام فقدان تفاوت و تمایز میان نظام اداره امور شهر با نظام مدیریت شهری ایران با سطوح مختلف جمعیتی، سیاسی و مکانیزم های مرتبط با آن است. این امر باعث چالش و مشکلاتی در این شهرگردیده است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش بررسی الگوی شورا- شهردار و چالش ها و مشکلات آن در شهر ایلام می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است، داده های آن از طریق میدانی (پرسشنامه ای) و کتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان و کارکنان شورا و شهرداری می باشند که به طور نمونه در دسترس 80 نفر برآورد شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل عاملی و T تک نمونه ای در نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که در شهر ایلام عملکرد شوراها در زمینه انتخاب شهردار اثربخش نبوده ولی در زمینه مصوبات، نظارت و سیاستگذاری ها نسبت به شهرداری عملکرد بهتری داشته است و اینکه شوراها در زمینه وظایف و اختیارات با مشکلاتی از جمله نارسایی های قانونی، فرهنگی- اجتماعی و مالی، و در زمینه انتخاب اعضای شورا با مشکلاتی چون عدم آگاهی مردم، عدم رعایت اصول و ارزش های علمی، تجربی و اخلاقی و  قوم گرایی و تعصبات طایفه ای در انتخاب اعضای شورا مواجه هستند.

کلیدواژه‌ها