بررسی پراکنش جغرافیایی جرایم در نواحی شهر جیرفت بین سال های 1390-1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه آمار دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی توزیع جغرافیایی جرم و متغیر های تاثیرگذار بر ارتکاب جرم در بین مجرمان شهر جیرفت در بین سال های90-87 می باشد.با توجه به اهمیت موضوع روش این  پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربردی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اسنادی و آرشیو نیروی انتظامی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مجرمان شهر در فاصله زمانی مورد نظر و حجم نمونه بر اساس تخمین شخصی 350 نفر انتخاب و برای دست یابی به نمونه­ ها از روش سیستماتیک استفاده شد. همچنین برای نشان دادن ارتباط بین متغیرهای مطرح شده از ضریب همبستگی پیرسن و ماتریس ضرایب همبستگی کمک گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که جرایم در سطح شهر پراکنده شده­ اند امامحله ­های سرجاز، صاحب آباد در ناحیه 4 و خیابان کشاورزی در ناحیه 3 از نظر میزان وقوع جرم در مقایسه با سایر قسمت های شهر در مرتبه ی بالاتری قرار گرفته اند و بین متغیرهای سن، سواد، جنسیت، اشتغال، محل وقوع و جرم رابطه ی معناداری وجود دارد. در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی برای کاهش میزان جرایم و پیشگیری از وقوع جرم ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها