تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شهروندان برای مشارکت در مدیریت پسماند (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت پسماند از طریق کاهش تولید وتفکیک پسماندها از یکدیگر در مبدأ به عنوان یکی از کاراترین و اقتصادی ترین روش های پردازشی امروزه در اغلب کشورهای دنیا صورت می گیرد. در موفقیت این رویکرد به مدیریت پسماند شهری، شهروندان نقش بسیار تاثیرگذاری دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر جلب مشارکت شهروندان در بهینه سازی مدیریت پسماند شهری انجام شده است. بدین منظور سه دسته عوامل در نظر گرفته شدند که عبارتند از ویژگی های فردی، قصد و نیت مشارکت و امکان مشارکت. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان منطقه 5 شهرداری تهران می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، از فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. بنابراین با درنظر گرفتن سطح خطای 05/0 حجم نمونه 266 نفر برآورد گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با 15 گویه بوده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که عواملی هم چون مسئولیت پذیری، آموزش و انگیزش شهروندان، تبلیغات، شرایط و امکانات و قوانین و مقررات بر جلب مشارکت های مردمی تاثیر مثبت و معناداری دارند. 

کلیدواژه‌ها