بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر سراوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد مجتمع آموزش عالی سراوان

2 دانشجوی رشته اقتصاد، مجتمع آموزش عالی سراوان

3 دانشجوی رشته اقتصاد ، مجتمع آموزش عالی سراوان

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان سراوانی از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد. احساس رضایت شهروندان از خدمات شهرداری عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است. رضایت شهروندان موجب ترغیب آنان برای همکاری بیشتری جهت انجام بهتر وظایفآن نهاد شهری خواهد شد.این تحقیق بر مبنای هدف، جزو تحقیقات کاربردی، از لحاظ ماهیت، در زمره پژوهش های توصیفی و بر اساس روش از نوع پیمایشی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته و روایی تحقیق با استفاده از اطلاعات و نظرات کارشناسان محترم مورد تأیید قرار گرفته است. به منظور سنجش پایایی پر سشنامه، از مناسب ترین روش؛ یعنی آلفای کرونباخ استفاده شده که نتیجه آن 89% بدست آمده است. نمونه پژوهش شامل300  نفر از شهروندان سراوانی بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. آزمون های استفاده شده در این تحقیق شامل آزمون T تک نمونه ای، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون فریدمن، آزمون  T همبسته،آزمون خی دو، فراوانی، میانگین، انحراف معیار و درصد تجمعی می باشند. نتایجی که از تحلیل دیدگا ههای شهروندان در مورد عملکرد شهرداری و شورا اسلامی شهر به دست آمد، نشانگر عملکرد نه چندان مطلوب شهرداری و شورای اسلامی شهر سراوان در ارائه خدمات به شهروندان میباشد؛ به طوری که میانگین نظرات شهروندان، نشان دهندة رضایت بسیار کمتر از حد متوسط است. نتایج پژوهش نشان داد، رضایت شهروندان در تمام موارد مورد بررسی یعنی فعالیت های خدماتی، عمرانی، نظارتی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی کمتر از حد متوسط است. 

کلیدواژه‌ها