مقایسه تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی در نواحی شهری منطقه دو شهر اردبیل با استفاده از مدل ELECTRE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

تمایل جمعیت در سرتاسر جهان برای تمرکز در شهرها، یکی از دلایل اصلی توجه به مفهوم کیفیت زندگی در مطالعات است. کیفیت زندگی یک فرد میزان برخورداری او را نشان می‌دهد، البته نه فقط به چیزهایی که به آن‌ها دست یافته است، بلکه تمام گزینه‌هایی که شخص فرصت انتخاب آن­ها دارد.جوهره اصلی کیفیت زندگی شهری، تأمین و ارضای توأمان نیازهای مادی و معنوی انسان است. در واقع برنامه­ ریزی برای مسکن، کار و اشتغال، بدون تأمین نیازهای روانی، عاطفی و اجتماعی شهروندان بی­ فایده خواهد بود.امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان کلیدی­ ترین مفهوم در برنامه‌ریزی شهری است. یافته‌ها و مطالعات کیفیت زندگی می‌تواند برای تشخیص خط مشی استراتژی­های گذشته و طراحی سیاست‌های برنامه‌ریزی در آینده استفاده شود­. هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی شاخص­ های کیفیت زندگی در نواحی سه‌گانه منطقه دو شهر اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی می‌باشد.جمع ­آوری داده‌هاواطلاعات به صورت پرسشنامه و کتابخانه­ای صورت گرفته است. برای وزن­ دهی شاخص ­ها از آنتروپی شانون­ و از مدل تصمیم­ گیری چند معیاره الکتر (ELECTRE) جهت رتبه­ بندی نواحی استفاده شده است. ­نتایج پژوهش نشان می‌دهد برخورداری نواحی از شاخص ­های کیفیت زندگی متفاوت می‌باشد. به طوری که­ناحیه یک از لحاظ شاخص­های امنیت با (2)، دسترسی با (2)، اقتصاد با (2)، ارتباطات (حمل ­و نقل) با (2)، روابط اجتماعی با (1) و رضایت از محله با (2) امتیاز در رتبه اول قرار دارد. ناحیه دو از لحاظ شاخص محیط زیست با (1) و مسکن با (1)  امتیاز در رتبه اول و ناحیه سه از لحاظ شاخص بهزیستی فردی و رفاه اجتماعی با (2) امتیاز در رتبه اول قرار دارد.

کلیدواژه‌ها