ارزیابی و سنجش وضعیت نابرابری توسعه در شهرستان‌های استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتر جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

بهمنظورحلمسائلناشیازعدمتعادل­هایمنطقه­ای،گامنخست،شناختوسطح­بندیمناطقازنظربرخورداریدرزمینۀهایمختلف،بهویژهاقتصادیاست. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی­ آن است تا وضعیت شهرستان­های استان کرمانشاه را به لحاظ شاخص اقتصادی مشخص و سطح­بندی نماید. جامعه آماری پژوهش 14 شهرستان استان کرمانشاه بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی اداری می­ باشد. داده و اطلاعات مورد نیاز پژوهش که مشتمل بر 20 متغیر در زمینۀ شاخص اقتصادی می­ باشد از طریق سرشماری عمومی سال 1390 جمع­ آوری شده، سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفته و در نهایت برای ترسیم فضایی بهتر وضعیت توسعه­یافتگی شهرستان­ های منطقه از GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح استان هیچ شهرستان توسعه­ یافت ه­ای وجود ندارد و تفاوت آشکاری میان شهرستان­ های استان به لحاظ برخورداری از شاخص اقتصادی وجود دارد زیرا شهرستان کرمانشاه با مقدار ضریب توسعه 724/0 در رتبه نخست و به واقع برخوردارترین شهرستان و شهرستان ثلاث باباجانی با مقدار ضریب توسعه 265/0 در رتبه آخر و محروم­ترین شهرستان را تشکیل می­دهند.


 

کلیدواژه‌ها