بررسی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی ( مطالعه موردی شهرک شهید بهشتی مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد GIS و دانشجوی دکتری بیابانزدایی دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ارشد GIS ، معاون شهرسازی ومعماری شهرداری نیشابور

4 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان و ریاست دانشکده گردشگری

چکیده

تحقیق حاضر با هدف سنجش بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر احساس محرومیت نسبی در شهرک شهید بهشتی مشهد میباشد. این پروژه با روش توصیفی از نوع پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست امده با استفاده از نرم افزار spss و Amos انجام شده است و با استفاده از ازمونهای مربوط دو تحلیل و استنباط اماری انجام گرفته است.از مطالب ارائه شده در این پروژه که به منظور تحلیل علت تاثیر حاشیه نشینی بر محرومیت نسبی انجام گرفته است میتوان نتیجه گرفت علی رغم اینکه کلیه عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، کالبدی عملکردی و امنیتی به طوری هماهنگ و ترکیبی بر محرومیت نسبی تاثیر گذار است، و ارتباط معناداری بین محرومیت نسبی و احساس محرومیت نسبی ساکنان محله شهید بهشتی و مولفه های  استخراجی از پرسش نامه  وجود دارد.همچنین مولفه های فوق تاثیر مستقیم بر محرومیت محله و احساس محرومیت نسبی ساکنان آن دارد.

کلیدواژه‌ها