بررسی میزان رضایت شهروندان ازعملکردخدمات شهری (مطالعه موردی:شهروندان منطقه 14شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارجغرافیاوعضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی

چکیده

امروزه باگسترشهرنشینی مقوله خدمات شهری وکیفیت آن موردتوجه متخصصان،برنامه ریزان وشهروندان قرارگرفته است وبدین نظراساساطرح مباحث خدمات شهری باتوسعه شهرنشینی همراه بوده است.گذشته ازنوع وماهیت خدمات شهری که خودمتاثرازساختارهای اقتصادی،سیاسی،اداری وحتی اقلیمی دارای اشکال متفاوتی است.وخدمات شهری همواره به عنوان یکی ازشاخص های بارزازدیربازمطرح بوده است.خدمات شهری به عنوان ابزارمدیریت توسعه شهری وعامل اصلی تداوم حیات شهری است که بدون آن زندگی شهروندان ازفعالیت بازمی ماند.پژوهش مذکور در مقطع زمانی سال 1394 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی، پیمایشی می باشد. اطلاعات جمعآوری شده از طریق روش گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانهای و توصیفی بدست آمده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مدل تصمیم گیری "کرجسی ومورگان"، 384نفر تعیین گردیده است. اعضای نمونه به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و استفاده از بانکهای اطلاعاتی سایت­های اینترنتیمی­باشد. پرسشنامه­ها بین شهروندان منطقه14 شهرداری تهران که برای انجام اموراداری به شهرداری مراجعه می کردند،توزیع وتکمیل شده است .اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پـرسشنامه­ای که پایایی آن توسط ضریب آلفـای کرونباخ مورد قبولو روایی آن توسط اعتبار محتوی تأیید شده، جمع آوری گردیده است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون پارامتریtاستیودنت یک‌نمونه‌ای وآزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss میباشد.

کلیدواژه‌ها