سنجش وارزشیابی پارک ها ی منطقه 4 اهواز با رویکرد بهبود وضع موجود برای کودکان، سالمندان و معلولان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش پیش رو با هدف اصلی ارائه ی استاندارد پارک شهری متناسب با نیاز معلولین، سالمندان و کودکان، میزان سرانه مطلوب فضای سبز و چگونگی پراکندگی پارک ها و سطح کیفیت و خدمات رسانی آنها در منطقه 4 اهواز متناسب با جمعیت موجود مورد سنجش و ارزیابی  قرار گرفته است. کودکان، سالمندان و معلولان، بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایر شهروندان، نیازمند دسترسی و استفاده مطلوب از امکانات و خدمات عمومی می باشند، لذا در این تحقیق با هدف کسب رضایت خاطر این گروه خاص از شهروندان بعنوان جامعه هدف، وضع موجود تمام پارک های منطقه 4 شهر اهواز بعنوان محدوده و قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار مشاهده و برداشت میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه خبره سنجی و مصاحبه شفاهی با شهروندان می باشد. پس از مطالعه منابع و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران، معیارها و شاخص های استاندارد جهت ارائه الگوی مناسب و بهینه متناسب با نیاز جامعه هدف استخراج  و پس از مطالعه و پردازش اقدام به امتیاز دهی با استفاده از روش AHP گردید. نتایج نشان می دهد که پارک های شهری منطقه مورد مطالعه قادر به میزبانی از جامعه مورد نظر نمی باشند و به آنها بهره کافی نمی رسانند. شاهد این ادعا وضعیت فعلی این فضاهای سبز عمومی و پارک های موجود بوده که تردد و استفاده بهینه جامعه هدف را با مشکل مواجه ساخته است.در نهایت جهت ارتقا سطح خدمت رسانی فضای سبز و پارک شهری برای جلب رضایت شهروندان  مورد مطالعه راهکارها و پیشنهادات مربوطه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها