راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مورد مطالعه روستای لاسجرد شهرستان سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است و دولت­ها سیاست­های مختلفی را به منظور توسعه­ی گردشگری روستایی در مقیاس­های گوناگون، از سطوح محلی تا سطح ملی به­کار گرفته­اند. در دهه­های گذشته به ویژه از دهه­ی 1990، به دلیل رکود بخش کشاورزی و مشکلات فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصان و برنامه­ریزان بر اهمیت توسعه­ی گردشگری روستایی تأکید کرده­اند. هدف از این پژوهش راهکارهای توسعه گردشگری روستای لاسجرد شهرستان سمنان می باشد، که با ارزیابی اثرات مثبت و منفی صنعت گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محیطی به بحث و تحلیل پرداخته است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که در بین سه جامعه آماری جامعه میزبان، مسولین و گردشگران توزیع شده است و با بهره گیری از تکنیک SWOT و نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه گردشگری روستایی لاسجرد دارای دارای 7 قوت،11 ضعف، 7 فرصت و9 تهدید می باشد، همچنین نتایج نشان داد که چشم اندارهای زیبا و منحصر بفرد مهمتریت قوت، نامناسب بودن تسهیلات و تجهیزات اقامتی مهمترین ضعف، افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریح مهمترین فرصت و تخریب زمینهای کشاورزی و مزارع روستایی مهمترین تهدید توسعه گردشگری روستایی در روستای لاسجرد می باشد. لذا با توجه به مدل سوات در جهت توسعه گردشگری این روستا 18راهبرد ارائه شد.

کلیدواژه‌ها