تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و سنجش ارتباط سرمایه اجتماعی و کیقیت زندگی شهری در بین شهروندان و ارائه روشی جهت اندازه گیری سرمایه اجتماعی و همچنین میزان کیفیت زندگی شهروندان می­باشد. بدین منظور، شهرستان اسلامشهر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه روش گردآوری اطلاعات پژوهش میدانی و پرسشگری است  نمونه جامعه آماری با استفاده از فورمول کوکران به تعداد 384 نفر انتخاب و در شهرستان اسلام شهر مورد پرسش و سنجش قرار گرفت. اطلاعات و داده ها با  استفاده از نرم افزار spss مورد  و با آزمون های رگرسوین و همبستگی پیرسون فرضیه های نحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای مستقل اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی با متغیر وابسته کیفیت زندگی یک تحلیلی رگرسیون چند متغیره انجام گرفت که مقدار Rآن برابر 0.893 شد که نشان می دهد یک رابطه قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته کیفیت زندگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها