تبیین چالش های استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند(ITS) در راههای روستایی کشور به منظور کاهش تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تصادفهای راههای روستایی از جمله چالشهایی است که کشور با آن مواجه بوده،لذا جهت کمک در کاهش آن نیاز به راهکارهایی است، ازجمله این راهکارها،بنا به تجربیات جهانی، استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند است.اما مسئله این است که این سامانه در عمل در راههای روستایی کشور وجود ندارد.در این راستا، به نظر می رسد که استقرار سیستم حمل و نقل هوشمند در کشور با چالشهایی مواجه بوده و در این زمینه به نظر می رسد که در صورت تبیین این چالشها بتوان راهکارهای کاربردی و سیاستی در این زمینه ارائه داد.لذا این پژوهش که از نوع تحلیل علی است.به سبب اهمیت موضوع با روشی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین مشاهده و مصاحبه ژرف نگر نسبت به تبیین چالش های استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند در راههای روستایی کشور به هدف طرح راهکارهای کاربردی و سیاستی در راستای کاهش این تصادفات اقدام نمود. در چارچوب یافته های تحقیق، چالشهای استقرار سامانه فوق الذکر در چهار گروه عوامل ذاتی نهفته در روستاها،عوامل بیرونی،عوامل بینابین وعوامل درونی تقسیم بندی گردیده و نسبت به تبیین عوامل زیرمجموعه هریک به تفکیک اقدام گردید.در این قالب، می توان گفت که استقرار سامانه حمل و نقل هوشمند در راههای روستایی کشور با چالشهای جدی مواجه است که لازم است،رفع شود.در انتها نیز بر اساس یلفته های تحقیق راهکارهای کاربردی وسیاستی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها