آسیب‌شناسی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فضاهایآموزشی،ازمهم­ترینکاربری­هایشهریمحسوبمی شودوتعیینبهینةمکان استقرارمدارس،ازجملةوظایفبرنامه­ریزانشهریاست.عدممکانگزینیصحیحکاربریهایشهریخصوصاًکاربریآموزشی،منجربهناهماهنگیبیننیازهاوخدماتارائهشدهازسویکاربریهامیشود.تحقیقحاضربا هدف آسیب شناسی مراکز آموزشی(مدارس مقطع ابتدایی منطقه 4 اهواز) انجام یافتهاست. تحقیق حاضر به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی میباشد.  متغیرهایموردمطالعهتحقیق:کاربریمسکونی،تجاری،فرهنگی،فضایسبز، آموزش عالی،نظامی، مذهبی،ایستگاه­هایآتشنشانی،جایگاه­هایسوخت­رسانی،بهداشتی-درمانی،صنایع سنگین، کارگاه­ها، انبار صنایع وخیابان­هایاصلیمی­باشد. بهمنظوروزن­دهیوتعییناندازهاثرمتغیرهایموردمطالعهدرهدفنهایی تحقیقازمدلAHP استفادهشدهاست.برای تهیهلایهنهایی؛بااستفادهازگزینهRaster Calculator واستفادهازعمل­گرجمع،لایه­هابهروشهم­پوشانیبایکدیگرتلفیقشدهاست. نتایج تحلیل  AHP در ارتباط با استخراج ارزش وزنی شاخص­های موثر در ارزیابی محل استقرار مدارس ابتدایی منطقه 4 شهر اهواز نشان داده است که: شاخص­های مراکز صنعتی و نظامی هرکدام با وزن ( 184/0 ) و ( 134/0 ) به عنوان مهمترین شاخص­ها شناخته و دارای بیشترین وزن بوده­اند. نتیجهنهاییتلفیقلایه­هانیز نشانمی­دهدکهاز مجموع 15 مدرسه مقطع ابتدایی منطقه 4 شهر اهواز ازنظرالگویهمجواریوسازگاریباسایرکاربری­هایهمجوار؛ 1 دبستان در طیف نامناسب، 3 دبستان در طیف متوسط، 5 دبستان در طیف مناسب و 6 دبستان هم در طیف کاملا مناسب قرار گرفته­اند. 

کلیدواژه‌ها