جستاری بر تحولات و تطورات مفهوم شهر اسلامی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگده علوم زمین وGIS دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شهر اسلامی واژه مناقشه آمیزی است که خواستگاه و منشاء مباحث گسترده و دنباله داری است که مفهوم آن از آغاز تاکنون تحولات و تطورات گوناگونی را تجربه نموده است.اما مسئله این است که تاکنون به اندازه کافی به این تحولات و تطورات مفهوم شهر اسلامی به صورت منسجم پرداخته نشده است.توجه به این مسئله از آن رو اهمیت می یابد که گذشته چراغ راه آینده می باشد.بنابراین با توجه به اهمیت موضوع،این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر تحلیل محتوای پهنانگر در ترکیب با ژرفانگر اسناد حاصل از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مصاحبه با خبرگان به هدف جستاری بر تحولات و تطورات مفهوم شهر اسلامی به تحقیق پرداخت.یافته های تحقیق در بخش هایی چون نظریه های ظهور مفهوم شهر اسلامی،نظریه های تجدید نظرطلبانه و نظریه های پیشرو و نیز انواع رویکردها و نظریه های مرتبط با مفهوم شهر اسلامی در کنار تدقیقی بر عوامل موثر شهر اسلامی از دیدگاه غربیان و خاورشناسان و در مقابل از دیدگاه منابع اسلامی  انسجام یافت.در انتهای پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق،راهکارهایی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها