تبیین بررسی طرح توسعه پروژه مسکن مهر(مطالعه موردی شهر بروجرد)

نویسنده

دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

    طرح توسعه پروژه مسکن مهر در دهه هشتاد در سراسر کشور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  در راستای برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی برای رفاه و آسایش شهروندان ایرانی در هر شهر و دیار برای تأمین و تمکین مسکن اقشار بی بضاعت و کم درآمد جامعه در برنامه ریزی و دستور کار دولت نهم و دهم  قرار گرفت.اما این طرح در سرتاسر میهن اسلامی به ویژه در شهرستان بروجرد با فراز و نشیب های اجرایی و بهره برداری مواجه شد گرچه فی نفسه به لحاظ کلیات طرح پروژه مهر قابل تحسین است ولی به نظر نگارنده مقاله این تعداد مسکن  پاسخگویی قشر عظیم خانوارهای فاقد مسکن نبود و این طرح حتی در شهرستان بروجرد نتوانست به لحاظ زیربنایی،روبنایی و رفاهی آنچنان رضایت شهروندان بروجردی را جلب نمائید.بنابراین هدف از نگارش این مقاله بیان مبانی نظری و کارکردها مسکن مهر و نحوه ی چگونگی برنامه ریزی زمین و مسکن مهر در شهر بروجرد بر اساس آمار جمیعت آن و همچنین بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف این پروژه خدماتی برای شهروندان بروجردی است.روش پژوهش در این  مقاله توصیفی ،تحلیلی و پیمایشی می باشد که کلیات و بخشی از داده های آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و بخش دیگرآن از طریق عملیات و تحقیقات میدانی تکمیل ،پرسشنامه و مصاحبه تهیه شده است.در پایان مقاله به نظر نگارنده نتایج این پژوهش بیانگر این است که مسکن مهر در شهر بروجرد قادر به جلب رضایتمندی و تأمین نیاز به مسکن شهروندان بروجرد نبوده است و تنها توانسته بخش اندکی از نیازهای  مسکن مردم را پاسخگوباشد.

کلیدواژه‌ها