تحلیل تاثیر بهره برداری از معادن در حمل و نقل شهری نمونه موردی؛شهر زرند

نویسندگان

1 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور رضوان شهر، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نوررضوان شهر، یزد

چکیده

امکاناتطبیعیازکشوریبهکشوردیگرمتفاوتاست.یکی از این امکانات طبیعی در کشورها معادن هستند که از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شوند و در حمل ونقل شهرهای معدنی تاثیر گذار است.هدف از این پژوهش میزان سنجی رابطه بین بهره برداری از معادن و حمل ونقل در شهر زرند می باشد و در این راستا نقش معادن در حمل و نقل عمومی و کاربری های شهری در شهر زرند سنجیده می شود. روش پژوهش در این مقاله رویکردی تحلیلی-توصیفی دارد. درآغاز با استفاده از روش های کتابخانه ای به تدوین مباحث نظری پرداخته شده است و در گام بعد با استفاده از ابزار پرسشنامه و آزمون همبستگی اسپیرمن و نرم افزار SPSS اطلاعات جمع آوری شده تجزیه و تحلیل شده است.نتایج یافته ها حاکی از آن است که، با محاسبه شدت همبستگی 71/0، بهره برداری از معادن و ایجاد صنایع و کارخانه های  وابسته به آن باعث افزایش انبارها در شهر زرند شده است. همچنین با افزایش حمل مواد معدنی و حمل و نقل عمومی کاربری ها در شهر نیز تغییر یافته است که شدت همبستگی 82/0 بین این دو متغیر آن را تایید می کند. در کنار این، آزمون هبستگی با ضریب 55/0 بین دو متغیر حمل ونقل و ایجاد پارکینگ نشان می دهد که، حمل و نقل جهت حمل مواد معدنی و صنایع وابسته به آن در افزایش پارکینگ ها در شهر زرند موثر وافع شده است. 

کلیدواژه‌ها