واکاوی علل حوادث ترافیکی موتورسیکلت با بهره گیری از نمودار ایشیگاوا (با تاکید بر رویکردی آسیب شناسانه به مدیریت)

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بروجرد

چکیده

حوادث ترافیکی موتورسیکلت در کشور علیرغم طرح هایی که تاکنون مطرح و به انجام رسیده اند،هنوز، سهمی عمده از خسارات جانی و مالی حوادث ترافیکی را شامل می شود.اما مسئله این است که این حوادث چند بعدی می باشند که بالطبع برخوردهای چند بعدی را طلب می نماید؛امری که در کشور کمتر به آن پرداخته شده است.نمودار ایشیگاوا،تکنیکی در جهت استخراج عوامل موثر بر مشکل می باشند،بنابراین از آنجایی که هدف این پژوهش کاهش حوادث ترافیکی موتورسیکلت در کشور می باشد؛به نظر می رسد که بتوان از نمودار ایشیگاوا در جهت واکاوی علل حوادث ترافیکی موتورسیکلت و نیز ارائه راهکارهای کاربردی و سیاستی در جهت کاهش این حوادث و همچنین استخراج مشکلات مدیریتی که به نظر می رسد کشور در این زمینه نیز در ارتباط با حوادث ترافیکی موتورسیکلت با مشکل مواجه است،استفاده نمود.بر این اساس به سبب اهمیت موضوع این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و نیز مشاهدات ژرف نگر و مصاحبه با خبرگان و موتورسیکلت سواران و با بهره گیری از نمودار ایشیگاوا در تلفیق با طوفان فکری به تحقیق پرداخت.در چارچوب یافته های تحقیق و در ارتباط با آزمون و اثبات فرضیه ها از نمودار ایشیگاوا در علت یابی حوادث ترافیکی موتورسیکلت و نیز ارائه راهکارهایی در جهت کاهش این حوادث استفاده و همچنین به مهمترین آسیب های جدی وارده بر مدیریت حوادث ترافیکی موتورسیکلت در کشور اشاره شد.

کلیدواژه‌ها