توان‌سنجی منطقه گردشگری روستای حیدره بالای شهر با تاکید بر جاذبه های طبیعی آن

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد توریسم

چکیده

امروزه گردشگری به ویژه گردشگری روستایی گستره­ای جهانی یافته است و یکی از بخش­های مهم فعالیت­های اقتصادی محسوب می­گردد. تحقیق حاضر باهدف شناخت و تحلیل گردشگری  در روستای حیدره بالای شهر انجام شده است. برای برآورد حجم نمونه در گردشگران از روش فرمول کوکران استفاده شد که نمونه آماری برای گردشگران در این تحقیق شامل 170 گردشگر محاسبه گردید. از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید که با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده در بین جامعه آماری تکمیل گردید. به منظور تعیین روایی پرسشنامه تحقیق از نظرات اساتید و متخصصان مربوطه در رشته­های توریسم، توسعه کشاورزی و توسعه روستایی استفاده گردید. نهایتا با انجام پیش آزمون، به تعداد 30 پرسش­نامه از جامعه آماری تکمیل گردید و آزمون کرونباخ آلفا محاسبه شد. بر اساس یافته های حاصل از مدل SWOT مهم­ترین نقاط قوت گردشگری در روستای حیدره شامل موقعیت جغرافیایی، وجود اماکن مذهبی و داشتن آب و هوای مطبوع می­باشد و مهم­ترین نقاط ضعف موجود عبارتند از نا مناسب بودن امکانات وخدمات تفریحی و مذهبی، بهداشتی و کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده. همچنین فرصت­هایی که گردشگری روستای حیدره در اختیار دارد شامل توانایی جذب گردشگر از استان­های همجوار،  افزایش سرمایه­گذاری دولتی و  افزایش سرمایه­ گذاری خصوصی است و تهدیدهایی که گردشگری روستای حیدره با آن­ها مواجه است عبارتند از کاهش امنیت اجتماعی، مدیریت نادرست در برنامه­ ریزی گردشگری و  استفاده نامطلوب از جاذبه­ های گردشگری. 

کلیدواژه‌ها