بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

شهرداری مسئول مدیریت شهر است و به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر، هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر مجموعه ها می باشد و رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری می تواند شاخصی مناسب برای سنجش عملکرد شهرداری باشد. یعنی هر چه شهرداری عملکرد بهتری داشته باشد، رضایت شهروندان بیشتر خواهد شد. از این رو این مقاله در تلاش است تا با استفاده از دیدگاه شهروندان، میزان رضایت آنان از عملکرد شهرداری هندیجان را در 4 شاخص خدمات شهری، عمران شهری، نظارت و خدمات اجتماعی و فرهنگی مورد سنجش قرار دهد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری را کلیه ساکنان شهر هندیجان در سال1390که 26929 می باشند، تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شده و نمونه گیری به روش نمونه گیری متناسب با حجم در محلات 7 گانه شهر هندیجان تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان در سطح پایینی قرار دارد. علاوه بر این بیشترین رضایت شهروندان از شاخص خدمات شهری، پس از آن شاخص عمران شهری و شاخص خدمات فرهنگی و اجتماعی است. کمترین میزان رضایتمندی نیز مربوط به شاخص نظارت است.

کلیدواژه‌ها