آسیب شناسی ساخت روگذرهای شهری بر فضای فیزیکی و کالبدی شهربا استفاده از GIS (مطالعه موردی: روگذرهای نه گانه شهر کرمان)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

جداسازیحرکتعابرانپیادهباترافیکعبوریراهدرمقاطعباحجموسرعتبالاازمسایلیاستکهعلاوهبرتامینایمنی عابران،روانیترافیکمسیرموردنظررانیزدربردارد. یکیازروش هایگذرایمنازاینمقاطع ها،احداثگذرگا ه هایغیر همسطح (روگذریازیرگذر) می باشد. هدف تحقیق آسیب شناسی ساخت روگذرهای نه گانه دردست ساخت شهر کرمان می باشد. روش شناسی تحقیق توصیفی – تحلیلی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که احداث پروژهای عظیمی از نوع روگذر و زیر گذر درشهر کرمان باتوجه به قرار گرفتن در محدوده پراترافیک شهر می تواند در آینده حجم زیادی از ترافیک شهر را حل کرده و در روان سازی و ایمن سازی معابر کمک کند.

کلیدواژه‌ها