بررسی تعادل در نظام شهری استان کهگیلویه و بویر احمد

نویسندگان

1 استادیارجغرافیای پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی

2 پژوهشگر دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه پیام نور

چکیده

مطالعات و تحقیقات در سطوح مختلف منطقه ای تا ملی نشان می دهند که بویژه در کشور های در حال توسعه عدم تعادل در سلسله مراتب شهری موجب بر هم خوردن تعادل فضایی و رشد بیش از حدِ جمعیتیِ شهر یا شهرها و عقب ماندگی سایر شهرها می گردد. بنابراین پرداختن به این موضوع در راستای فهم دقیقتر موضوع و سپس یافتن راه حل های مقابله با آن ضرورتی تام جهت رسیدن به تعادل فضایی در سطوح مختلف منطقه ای تا ملی است. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا نظام شهری در استان کهگیلویه و بویر احمد در حالت تعادل پیش می رود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و پژوهش با کمک ابزارها و مدل های تحلیل نظام اسکان است. یافته ها نشان می دهند که نظام شهری استان مورد مطالعه بر خلاف شرایط ملی و بسیاری از استان های دیگر که دارای عدم تعادلهای شدید بین شهرهای اول و دوم هستند، شهرهای اول تا سوم این استان تفاوت های جمعیتی چندانی با هم ندارند  و تنها مساله فاصله آنها با شهرهای بسیار کوچک استان است.

کلیدواژه‌ها