تحلیلی بر ضرورت ساماندهی و استقرار کارگاههای مزاحم شهری (مطالعه موردی:کوی معلم و ساربان محله شهربجنورد)

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

چکیده

بارشد شتابان شهرنشینی از زمان وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن هیجدهم،انواع مزاحمتها و آلودگی­های ناشی از استقرار پاره­ای از واحدهای تولیدی،صنعتی و خدماتی در داخل شهرها مطرح گردید. به گونه­ای که امروزه بسیاری از برنامه­ریزان و مسئولان مدیریت شهری آن را از معضلات جدی فراروی توسعه شهری تلقی می­کنند. از این رو نظریه­پردازان علوم برنامه­ریزی و اقتصاد شهری تاکید ویژه­ای بر حرکت هدفمند، در راستای استقرار و توسعه صنایع، در شهرها را دارند. امروزه ساماندهی شهری در مقابله با روند نابهنجار توسعه شهری،ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می­شود.از این رو پژوهش حاضر باهدف ضرورت ساماندهی صنایع و کارگاههای مزاحم شهری تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای دستیابی به اهداف و فرضیات مطرح در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه­ای و میدانی از طریق تنظیم پرسشنامه گردآوری و به منظور آزمون فرضیات از روش­های آماری آزمون کای اسکوئر ناپارامتریک، آزمون مان- وایتنی، تحلیل همبستگی (اسپیرمن، کای اسکوئر) با استفاده از نرم افزارspss به تحلیل و پردازش داده­ها پرداخته شده است.یافته­های پژوهش بیانگر این است که کارگاهها و صنایع شهری در کاهش میزان رفاه و آسایش شهروندان و همچنین افزایش آلودگی­های محیط شهری تاثیر گذار می­باشد.

کلیدواژه‌ها