ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت در پارک های شهری نمونه موردی: پارک دهکده طلایی آمل

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران

چکیده

      فضاهای سبز شهری( پارکها ) به عنوان بخشی مهمی از ساختارمحیط زیستی شهر می­باشند که نقش بسیار مهمی را در دنیای امروزی شهرها دارند. در این بین توجه به شکل­گیری، تنوع و تداوم در بهبود عملکرد آنها نقش اساسی در کاهش اضطراب های روزافزون شهروندان در شهرها دارد. مطالعه حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در راستای ارزیابی میزان رضایت زنان در پارک های شهری با موردشناسی پارک دهکده طلایی شهر آمل به انجام رسیده است. در این راستا به صورت تصادفی ساده از نظرات 70 نفر از زنان در محدوده پارک دهکده طلایی با استفاده از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون آماری T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج  پژوهش نشان می دهد که متغیرهایی چون وضعیت دسترسی به حمل و نقل عمومی(اتوبوس، تاکسی، ون و...) در اطراف پارک با میزان میانگین 75/3، اشراف پارک بر خیابان های اطراف از لحاظ طراحی با 5/3 و طراحی مبلمان پارک از لحاظ رعایت حریم شخصی با 38/3 از مهمترین متغیرهای مورد ارزیابی جامعه نمونه پژوهش برای دستیابی به امنیت در پارک دهکده طلایی عنوان شده است. 

کلیدواژه‌ها