کنکاشی در هویت و فرهنگ شهروندی در شهرهای اسلامی آرمانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم زمین و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری دانشکده علوم زمین و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هنجارها و ضوابط حاکم بر شهرسازی،رفتارها و مناسبات شهروندی مبتنی بر اصول،قواعد و سیاست هایی است که در فرهنگ هر جامعه ریشه دارد.جامعه اسلامی نیز با فرهنگی منبعث و متاثر از دین و شریعت از نظام ویژه ای در ارتباط با شهرسازی و مناسبات شهری برخوردار است.بنابراین در شهر اسلامی ،فرهنگ شهروندی و در مقیاسی کلان،هویت، به عنوان یکی از شاخص های توسعه اجتماعی،فرهنگی و در این قالب،توسعه شهری محسوب می گردد.اما مسئله این است که علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته،هنوز، خلاهایی در این عرصه مشاهده می گردد. لذا این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تحلیل محتوای پهنانگر اسناد حاصل از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی با هدف کنکاشی در هویت و فرهنگ در شهرهای اسلامی آرمانی به تحقیق پرداخت.بر اساس یافته های تحقیق،جداول و نمودارهایی ارائه گردید؛که در این چارچوب راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها