تحلیل میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری فرخ شهر در ایجاد فضای سبز مطلوب

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد شهرداری فرخشهر در زمینه ایجاد فضای سبز مطلوب است. روش تحقیق از نوع «توصیفی- تحلیلی» و جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر فرخشهر می‌باشند که به صورت نمونه و با استفاده از فرمول کوکران 325 نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. برای تحلیل داده­های پژوهش از روش­های آماری T-Test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که شهروندان فرخشهری از عملکرد شهرداری در زمینه فراهم نمودن فضای سبز مطلوب رضایتمندی بالایی دارند. به طوری که بیشترین میزان رضایتمندی شهروندان در زمینه‌ی آبیاری گیاهان بوده که در مجموع 6/62 درصد پاسخگویان رضایتمندی زیاد و خیلی زیاد را ابراز نموده­اند. در سایر مؤلفه­ها رضایتمندی نسبی است؛ متغیر مطلوبیت فضای سبز با ضریب 620/0 و امنیت فضای سبز با ضریب 199/0 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تأثیر پذیری از رضایتمندی از عملکرد شهرداری در زمینه فضای سبز  را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها