نقش محله در ارتقای گردشگری شهری مورد مطالعه محله جلفای اصفهان

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد .ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه تهران،ایران

چکیده

تحول کارکردی شهرها در پویایی آن ها تبلور می یابد و نشانگر متغیرهای متفاوتی است که در طول زمان های مختلف شکل گرفته اند. در عصر کنونی شاهد دخالت های ارادی چه بر فضای شهر و نقش آن و چه بر آهنگ تحولات شهری می باشیم. محله یک واحد شهری است که حدود آن ها را نه عوارض طبیعی بلکه بیشتر قابلیت ارائه خدمات شهری تعیین می نماید در حالی که در گذشته مرز محلات را ضوابط دینی و مذهبی و نظایر آن تعیین می نمودند اما امروز دگرگونی در طبقه بندی منزلت های اجتماعی و اقتصادی شهرها، ضوابط گذشته را از بین برده است و شهرها برای سهولت در امر خدمات رسانی به مناطق مختلف تقسیم می شوند. مناطقی که ساکنین آن نیازمندی های روزمره خود همچون همگنی قومی،دینی و سبک زندگی مشترک را از همان مکان تامین می کنند. همگنی اجتماعی خاص در محله های سنتی بویژه محله جلفای شهرستان اصفهان موجب گردیده که جلفا یکی از محله های منحصر به فرد در ساختار کالبدی شهر اصفهان گردد و گردشگری آن متمایز از گردشگری سایر محله های شهر اصفهان باشد.هدف این مقاله بررسی نقش محله در ارتقای گردشگری شهری است. روش این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی تحلیل است.جهت بررسی گردشگری شهری در این محله از آمار توصیفی،آمار استنباطی و مدل های EFASو IFASوSWOT استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها