ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار گروه جغرافیای دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی- آموزش وپرورش استان زنجان

چکیده

درحال حاضر صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید درآمد، اشتغال وایجاد زیر ساخت ها برای نیل به توسعه پایدار محسوب می شود. توجه به ویژگی‌های اقلیمی یک منطقه وتاثیری‌که این ویژگی‌ هادر‌شکل‌گیری توریسم می‌گذارند، اهمیت فراوانی دارد. شناخت محدودیت‌ها ومخاطرات تهدید کننده اقلیمی ونیزآگاهی ازجاذبه ها وپتانسیل های نهفته درویژگی‌های اقلیمی برای هرگونه برنامه‌ریزی در سطوح مختلف ملی، استانی وشهری از‌جمله گردشگری از‌اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که شناخت دقیق ویژگی‌های اقلیمی‌می‌تواند‌زمینه نیرومندی برای برنامه‌ریزی‌گردشگری‌فراهم می سازد. دراین پژوهش به منظور‌ارزیابی‌شرایط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقلیم‌گردشگری‌وجاذبه‌های اقلیمی استان‌زنجان‌از نقطه‌ نظر‌گردشگری، ازشاخص اقلیم گردشگری TCI وداده‌های اقلیمی4 ایستگاه سینوپتیک استان استفاده شده است. بدین منظور ابتدا آمار هفت پارامتر اقلیمی موردنیاز به صورت ماهانه‌از ایستگاه‌های سینوپتیک استان دربازه زمانی 14ساله (1997-2010)استخراج شد. پس از استخراج آمار، پایگاه اطلاعاتی مربوطه تشکیل وبرپردازش آن ها با استفاده از شاخص TCI اقدام گردید. سپس با بهره‌گیری از نرم افزار GIS درمیان یابی، تعمیم داده های نقطه ای به پهنه ای وترکیب نقشه ها زمان مساعد جهت حضور‌گردشگران‌دراستان‌زنجان‌مشخص‌شد. نتایج‌پژوهش‌نشان‌داد‌که‌ماه‌های می، ژوئن، ژوئیه، آگوست، سپتامبرواکتبر با رتبه عالی وایده‌آل بهترین شرایط رابرای حضور گردشگران دراستان دارا می باشد.‌درماه‌های نوامبر،دسامبر ،ژانویه فوریه ،مارس وآوریل به دلیل نفوذ وگسترش سیستم پرفشارغربی‌وکاهش‌دما، استان زنجان وضعیت مناسبی برای حضور گردشگران ندارد. 

کلیدواژه‌ها