اولویت بندی روش های افزایش مشارکت مردم در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی:ساربان محله بجنورد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

امروزه مشارکت از ارکان مهم تجدید حیات شهری به حساب می­آید. یکی از زمینه­های مشارکت مردم در عرصه شهر، مشارکت در بهسازی بافت­های فرسوده می­باشد. سودمندی مشارکت مردم در پروژه­های بهسازی بافت فرسوده شهری امری انکار ناپذیر می­باشد به طوری که امروزه مسجل شده است حضور و مشارکت مردم در مداخلات صورت گرفته در بافت­های فرسوده، نقش اصلی در تحقق پذیری طرح­ها ایفا می­نماید. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی روش­های افزایش مشارکت مردم در بهسازی بافت فرسوده شهری انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش و ساکنان محدوده مورد مطالعه تشکیل می­دادند حجم نمونه آماری گروه متخصصین با استفاده از تکنیک گلوله برفی تعیین شد، حجم آماری برآورد شده برابر با 25 نفر و حجم نمونه آماری ساکنان با استفاده از فرمول کوکران295 نفر برآورد گردید. در جهت اولویت بندی روش های افزایش مشارکت مردم از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر آن است که ازدیدگاه کارشناسان مشارکت مالی با شهرداری، اعطای وام به صورت انفرادی، مشارکت با همسایگان برای نوسازی، تملک،تخریب و نوسازی توسط شهرداری و معاوضه زمین یا ساختمان موجود با واحد مسکونی موجود در همان محله به ترتیب به عنوان گزینه­های موثر در جهت افزایش مشارکت شهروندان در بهسازی بافت­های فرسوده رتبه بندی شدند. واز دیدگاه ساکنان از بین گزینه­های مطرح شده مشارکت با همسایگان برای نوسازی به صورت تجمیع قطعات دارای بیشترین امتیاز نسبت به گزینه های دیگر بود.

کلیدواژه‌ها