تعداد مقالات: 214

3. نقش محله در ارتقای گردشگری شهری مورد مطالعه محله جلفای اصفهان

دوره 7، شماره 26، دی 1394، صفحه 1-16

مهری اذانی؛ پژمان حاتمی فر


5. بررسی شرایط همدید موثر بر روزهای آلوده به دی اکسید گوگرد در شهر شیراز

دوره 7، شماره 24، تیر 1394، صفحه 1-18

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


9. سنجش میزان برخورداری از فضای سبز در مناطق شهری استان فارس

دوره 8، شماره 29، آذر 1395، صفحه 1-18

مهدی نارنگی‌فرد؛ محمود احمدی؛ اسماعیل عبدلی


13. تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شهروندان برای مشارکت در مدیریت پسماند (مطالعه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)

دوره 9، شماره 33، آذر 1396، صفحه 1-19

جمیله توکلی نیا؛ مجید سعیدی راد؛ محمد کاظمی؛ مجتبی غریبی


15. بررسی تاثیر سیاست های رشد هوشمند شهری بر کاهش پراکنده رویی(نمونه موردی استان خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 41، آبان 1398، صفحه 7-20

رستم صابری فر؛ اسماعیل علی اکبری؛ مسلم نوری


16. بررسی وضعیت نورپردازی و روشنایی پارک های شهری ( نمونه موردی : منطقه 4 اهواز ) با استفاده از مدل SWOT

دوره 11، شماره 40، مرداد 1398، صفحه 7-28

سعید امانپور؛ ابتسام آلبوبالدی؛ نادیا داری پور


17. شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه شهرستان سراوان

دوره 11، شماره 39، اردیبهشت 1398، صفحه 7-25

مجید کریم زاده؛ محمدرضا ساسولی


18. جانمایی پناهگاه های شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل(مطالعة موردی: منطقه 4 شهر اهواز)

دوره 10، شماره 38، بهمن 1397، صفحه 7-25

سعید امانپور؛ ندا پیوند؛ اقبال اسدی کلمتی


19. تحقق بخشی رهیافت حکمروایی شایسته شهری در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

دوره 10، شماره 37، آبان 1397، صفحه 7-27

سید مناف هاشمی؛ محمد روشنعلی؛ تینا اسماعیلی


23. مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر شکوفایی شهری (موردمطالعه: نورآباد ممسنی)

دوره 12، شماره 43، اردیبهشت 1399، صفحه 26-7

عامر نیک پور؛ الهه مرادی؛ منصوره یاراحمدی


25. هرآینگی «تکنوشهر» در منظومۀ شهری کشور و مفهوم پردازی آن

دوره 13، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 49-7

مهیار سجادیان؛ احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی