کلیدواژه‌ها = شهر زنجان
تعداد مقالات: 6
4. تعیین اراضی مناسب توسعه شهری با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی(AHP)، مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 173-190

وحید یاری قلی؛ عظیم زرین کاویانی؛ ابوالفضل سلطانی