نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر جهات بهینه توسعه فضایی - کالبدی شهر مهاباد

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 87-106

جمال امینی؛ واحد اجمدتوزه