نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت زندگی مبتنی برشاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی محله کوی سیاحی اهواز)

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 49-69

حمیدرضا صارمی؛ نسترن نوروزی سیله؛ محمد علی خانی زاده