نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه شهرستان سراوان

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 7-25

مجید کریم زاده؛ محمدرضا ساسولی