نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش نابرابری فضایی مناطق شهری از منظر فقر کالبدی (مطالعه موردی در منطقه شهری یزد)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 176-155

الیاس مودت؛ محمد دیده بان؛ علیرضا زارع شاه آبادی