نویسنده = محمد اجزاء شکوهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نظام سلسله مراتبی شهرهای استان کرمان طی سال های90-1335

دوره 10، شماره 35، اردیبهشت 1397، صفحه 109-135

محمد اجزاء شکوهی؛ محسن کمانداری