نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحقق بخشی رهیافت حکمروایی شایسته شهری در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 7-27

سید مناف هاشمی؛ محمد روشنعلی؛ تینا اسماعیلی