نویسنده = محسن کمانداری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل نظام سلسله مراتبی شهرهای استان کرمان طی سال های90-1335

دوره 10، شماره 35، اردیبهشت 1397، صفحه 109-135

محمد اجزاء شکوهی؛ محسن کمانداری


2. بررسی پراکنش جغرافیایی جرایم در نواحی شهر جیرفت بین سال های 1390-1387

دوره 9، شماره 33، آذر 1396، صفحه 21-43

محمد حسین سرایی؛ عیسی محمودی؛ علی بیدشکی؛ محسن کمانداری