نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شهر گلپایگان

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 93-111

محمود بخشی؛ سیروس شفقی؛ زهره رجبی