نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فضایی الگوی رشد شهری(مطالعه موردی:شهرکلاردشت)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 81-115

محمد‌مهدی فقیه عبدالهی؛ ابوالفضل مشکینی؛ سیدعلی علوی


2. تحلیل فضایی عوامل شکل گیری خزش شهری در شهر بابل

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 65-88

سیدعلی علوی؛ الهه شاکری منصور؛ علیرضا گروسی