نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان بهشهر و گلوگاه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 47-64

ارسطو یاری حصار؛ فاطمه محمدی؛ محمد روشنعلی