نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پراکنش جغرافیایی جرایم در نواحی شهر جیرفت بین سال های 1390-1387

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 21-43

محمد حسین سرایی؛ عیسی محمودی؛ علی بیدشکی؛ محسن کمانداری