نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی عوامل شکل گیری خزش شهری در شهر بابل

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 65-88

سیدعلی علوی؛ الهه شاکری منصور؛ علیرضا گروسی