نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحقق بخشی رهیافت حکمروایی شایسته شهری در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 7-27

سید مناف هاشمی؛ محمد روشنعلی؛ تینا اسماعیلی


2. تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان بهشهر و گلوگاه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 47-64

ارسطو یاری حصار؛ فاطمه محمدی؛ محمد روشنعلی