نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تهیه‌ی نقشه‌ی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از ترکیب روش نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 201-221

سید وحید رضوی ترمه؛ کریم سلیمانی؛ فاطمه علی دادگان فرد