نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل توسعه فیزیکی شهرهای میانی با استفاده از RSوGIS(مطالعه موردی: شهرگنبد)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 17-42

صالح آرخی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ سید محمد موسوی پارسایی