نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین سطح توسعه یافتگی اکولوژیکی ، اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی : دهستان عقدا)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 57-76

علیرضا شاه آبادی؛ سمانه صمیمی؛ حمید بدویی دلفارد